Тупичівська громада
Офіційний сайт
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ Тупичівської сільської ради VІІ скликання

Затверджено

рішення 1 сесії 7 скликання

28 . 11. 2017 р.

РЕГЛАМЕНТ

Тупичівської  сільської  ради   VІІ скликання 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

            Стаття 1.  Правові  засади діяльності  сільської ради.

1.1Тупичівська  сільська рада  ОТГ (далі – рада)  є органом  місцевого самоврядування, що представляє  Тупичівську  сільську  об’єднану  територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2.Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3.Регламент  Тупичівської  сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення  першої сесії ради, порядок  обрання Тупичівського  сільського голови,  секретаря Тупичівської  сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради.

1.4.Регламент  затверджується не пізніше як на другій сесії  ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У  такому  ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5.До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне  неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7.У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні  принципи діяльності ради.

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної  підтримки та гарантії діяльності місцевого  самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб  перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

3.1. Сесії ради проводяться гласно із  забезпеченням  права кожного бути на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону  та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень на офіційному сайті ради, а до створення сайту шляхом оприлюднення на дошці  оголошень та у інший визначений радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи ради.

4.1.  Діяльність ради здійснюється  відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки  діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальність за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі  пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит  на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться  у їх  володінні. Запит  на інформацію може бути індивідуальним  або  колективним, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною  поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують  безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання  запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може  бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому  разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження  розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту

5.5. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення  копій документів обсягом  більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради.

6.1. На пленарних засіданнях  ради за рішенням ради (або за запрошенням голови або заступників голови ради)  можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

6.3. За загальним  правилом  пленарні  засідання  ради  проводяться у приміщенні  ради за адресою: село Тупичів  вулиця, Чернігівська, 8  Городнянського   району Чернігівської області.

Стаття 7. Закриті  пленарні  засідання  ради

7.1. У разі необхідності, за  рішенням  ради, яке приймається  більшістю голосів депутатів  ради  від загального  складу ради, проводяться закриті  пленарні засідання  для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми за запрошенням ради прокурор, голова районної  державної адміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам  закритого  пленарного  засідання  забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється секретарем ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій.

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо  або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою повноважень та  в інших  випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

8.3. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх  відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття  9. Контроль за виконанням рішень ради.

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи  тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради.

9.4. Рішенням ради одразу після їх прийняття, але не пізніше  10 – денного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій ради.

9.5. Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради.

РОЗДІЛ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. 

Глава 1. ПІДГОТОВКА  ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ. 

Стаття 10.  Порядок  скликання першої сесії Ради.

10.1. Перша  сесія новообраної сільської ради скликається  відповідною    територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні    після реєстрації новообраних  депутатів ради в кількості, яка  забезпечує повно важність складу ради.  Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної  виборчої  комісії, який інформує раду про підсумки виборів   депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З    моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання  та  новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях  ради першої сесії новообраний  голова.

10.2. У  разі  якщо  на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що  на сесії ради інформує голова територіальної виборчої  комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутат в  кількості  трьох – п’яти  осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують на пленарних  засіданнях ради до обрання секретаря  ради. З часу обрання секретаря  ради  він головує на пленарних  засіданнях  ради.

Стаття 11.  Порядок денний першої сесії ради.

11.1.  До порядку денного першої сесії ради мають  бути включені  такі   питання:

11.1.1.  Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки  виборів  депутатів ради та Тупичівського  сільського  голови ОТГ і визнання їх повноважень;

11.1.2.   Про  обрання  Тупичівського сільського голови ОТГ;

11.1.3.   Про обрання секретаря  ради;

11.2. Перша сесія  у разі  необхідності може складатися з двох  пленарних засідань  Ради.

Стаття  12.  Форми  роботи ради.

12.1. Рада  проводить  свою роботу сесійно.  Сесія ради складається з пленарних  засідань ради, а також засідань  постійних комісій ради. Постійна  комісія  або робоча група ради може  проводити  своє засідання  у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли  питання визнано  невідкладним, чи  за дорученням Ради,  якщо  пленарне засідання ради  пов’язане  з прийняттям  рішень, проведенням  виборів, призначенням або затвердженням  на посади  посадових осіб.

Стаття 13.  Розпорядок роботи пленарних засідань ради.

13.1.У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 11.00 до 13.00, або з 14.00, до 16.00, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

 

13.2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за тридцять хвилин до відкриття засідання ради шляхом особистого підпису в списку присутніх.

 

13.3.Пленарні  засідання  ради  може  бути подовжено головуючим на пленарному

засіданні ради понад визначений у пункті 13.1 цієї  статті  робочий  час, але не більш ніж на 30 хвилин. У необхідних   випадках за рішенням ради під час проведення  пленарного  засідання  можуть бути проведені  окремі або спільні засідання   постійних  комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії  з визначенням у кожному  випадку їх тривалості. У разі потреби рада може прийняти рішення про поведення пленарного  засідання впродовж кількоїх днів. Одноразові              зміни  часу роботи можуть  здійснюватися за рішенням  ради. Таке рішення  приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних  питань.

13.4.  За  вмотивованим  зверненням  двох або більше уповноважених                        представників  зареєстрованих  депутатських фракцій (груп) головуючий  на пленарному  засіданні  ради зобов’язаний   оголосити  позачергову перерву  у пленарному  засіданні ради.   Правом  на оголошення  позачергової  перерви з одного    питання депутатська  фракція чи група може скористатися лише один   раз  протягом пленарного засідання.

13.5. Перше  пленарне  засідання ради починається і закінчується Гімном  України.

Стаття  14.  Порядок  скликання  сесії  ради.

14.1.  Тупичівська сільська рада ОТГ проводить  роботу сесійно. Сесія складається з  пленарних засідань  ради, а також засідань постійних  комісій  ради.

14.2.  Сесії ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

14.3.  Сесія ради скликається в міру  необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення  земельних ділянок та   надання  документів дозвільного характеру у сфері господарської      діяльності  - не рідше ніж один раз на місяць.

14.4.  У разі  немотивованої  відмови сільського голови або неможливості його  скликати  сесію ради вона скликається  секретарем ради.

14.5.  У цих випадках сесія  ради скликається:

            1)   якщо сесія  не скликається сільським  головою у строки, передбачені Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»;

            2)    якщо  сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий  строк після настання  умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні».

14.6. Сесія  ради повинна  бути  також  скликана за пропозицією не менш як  однієї  третини  депутатів від  загального  складу ради, виконавчого  комітету ради.

14.7.  У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк  не скликають  сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 15.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади  є вакантними, сесія  може бути  скликана  депутатами ради, які становлять  не менш як одну третину  складу ради, або постійною  комісією  ради.

14.8.  Рішення про скликання  сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як 10 днів до сесії, а у виняткових  випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням  часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

14.9.  Сесію ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п. 15.4 Регламенту, - секретар ради, а у випадку, передбаченому п. 15.7 Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

14.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її  пленарному засіданні  бере участь більше половини  депутатів від загального  складу ради.

14.11. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою  місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.  Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності».

14.12. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку  передбаченому  п. 15.7  Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

14.13. Інформація про скликання  сесії ради  оприлюднюється на офіційному веб – сайті ради, або на дошці оголошень сільської ради.

14.14. Секретар ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів  рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії. 

Стаття 15. Формування  порядку денного сесії  ради.

15.1.  Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями та  сільським  головою.  Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 10  днів до відкриття  сесії.

15.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших  невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень ради оприлюднюються  негайно після їх підготовки.

15.3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб – сайті Ради, або на дошці оголошень сільської ради.

15.4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються  негайно після їх підготовки.

 

Стаття 16.  Затвердження порядку денного сесії  ради.

16.1. Проект  порядку денного сесії ради обговорюється  і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

16.2. Якщо за підсумками голосування  питання  до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого  порядку денного сесії  ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання  порядку денного.

16.4. Якщо за внесення  на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

Стаття 17. Порядок  підготовки та розгляду регуляторних актів.

171. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється  відповідно до Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

172. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Кабінетом  Міністрів  України.

173. Проект  регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення  про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

174. Розробник (виконавець) проекту  регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

175. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється  базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.  Звіт про відстеження результативності цього акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

176. У випадках, визначених  Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з питань  соціально – економічного розвитку (відповідальна постійна комісія)  забезпечує підготовку  експертного  висновку  щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

177. Голова  постійної комісії ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні  проекту  регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного  висновку.

 

 

Стаття  18  Відкриття та ведення пленарного засідання.

181. Пленарні  засідання  ради  відкриває,  веде  і закриває  голова ради або особа, визначена законодавством  України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу ради.

182. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання ради доручається головою ради (за відсутності  голови  ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1.  цієї статті.

Стаття 19 Реєстрація депутатів  ради  на пленарному  засіданні ради.

19.На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

19.  Секретар ради проводить реєстрацію депутатів та передає головуючому на пленарному засіданні, який  оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

Стаття 20 Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради.

201. Головуючий  на пленарному  засіданні ради:

201.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

201.2. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

201.3. організовує розгляд питань;

201.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

201.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

201.6.  створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

201.7. ставить питання на голосування, оголошує  його результати;

201.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на  пленарному засіданні ради;

201.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання  ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

201.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

201.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

201.12. до  початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

201.13. здійснює інші повноваження  в межах цього Регламенту.

202. під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 21  Секретаріат пленарного засідання.

211. За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів ради (окрім голови ради та його заступника) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

212. Секретаріат пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує  передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень ради.

Стаття 22  Лічильна комісія.

221. Лічильна  комісія  обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність  проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

222. Лічильна комісія  обирається радою з числа  депутатів ради  шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

223. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

224. До складу Лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого:

22.1.1. поставлено  питання щодо дострокового припинення повноважень;

22.4.2. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

22.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної  відповідальності;

22.4.4. депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

23.1.  Головуючий  на пленарному засіданні  ради оголошує про  розгляд  кожного питання порядку денного сесії  ради.  Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

23.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об'єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об'єднання  обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 24. Порядок  надання слова.

24.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

24.2. Виступ промовця не переривається, крім  випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України,  Регламенту, правил етики та дисципліни.

24.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.

24.4. Запис на виступ з будь – якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого ст. 25 цього Регламенту, здійснюється, під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

24.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

24.6. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

24.6.1. з мотивів голосування;

24.6.2. для оголошення  процедурного питання;

24.6.3. для репліки;

24.6.4. для застережень;

24.7. Виступ депутата у такому випадку не  може перевищувати 1  (однієї) хвилини.

Стаття 25. Визначення часу виступів на сесії ради.

25.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді  - до 10 хвилин.

25.2. Кожен бажаючий  має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово  або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові  запитання  та надає слово для запитань депутатам ради ( в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

25.3. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

25.4. Для повторних виступів у  обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень  проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

Стаття 26. Право депутата на виступ.

26.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

26.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням  черговості,  встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

26.3. Депутат ради у будь – який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому  слова вважається, що він відмовився від слова.

26.4. Особа може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 27. Порядок розгляду та обговорення питання

27.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

27.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включають:

27.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

27.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

27.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

27.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

27.2.5. виступи  депутатів ради;

27.2.6. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

27.2.7. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

27.2.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

27.2.9. виступи  депутатів ради з мотивів голосування.

 

 

Стаття 29. Закінчення обговорення питання.

29.1. Тексти  виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ради одразу ж після закінчення  пленарного  засідання ради.

29.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення. 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. 

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування.

30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання  головуючий на пленарному засіданні ради  оголошує про перехід до голосування.

30.2. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття  31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

31.1. У першу чергу на голосування  ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних)  проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

31.2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається  знову.

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і , якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2. У разі, коли  щодо проекту  рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд ради, проводилась експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для  таємного голосування місці.

32.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці  та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається  відповідне питання.

32.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно - правовий акт, що виноситься на голосування.

32.6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради  конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

32.7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному  засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

32.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 33. Загальні  вимоги до рішення ради.

33.1. Рішення ради з будь – якого питання приймається на її пленарному засіданні після  обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на  пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

33.2. Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважається прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються  законодавством  та цим  Регламентом.

33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості  голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

33.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 34. Рішення  ради з процедурних питань

34.1. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

34.2. Процедурними  вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному  засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає  сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається  радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар ради.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не ви­ключно):

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

35.2.2. кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з  них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, ім'я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;

35.2.5. прізвище, ім'я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

35.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою  сільської  ради, а у разі його відсутності — заступником голови сільської ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті  12 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

35.4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

36.1. Для прийняття рішень, з'ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях депутатів.

36.2. Поіменне голосування  проводиться за пропозицією будь – кого з депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, зареєстрованих на пленарному  засіданні ради. На голосування  ця пропозиція ставиться першою  з – поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

36.3. Дані про результати  поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються секретарем ради  депутатам, за їх письмовим зверненням.

Стаття 37. Загальні положення про таємне  голосування

37.1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках,  передбачених  пунктами  1, 29 і 31 статті  43  та  статтями 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання  ради.

37.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду  секретаря ради, заступ­ників  сільського голови  ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

37.4.  Кандидат  може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

37.5.  Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання  обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

37.6.  Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання  ради.

37.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття  38.  Вимоги  до  бюлетеня  для  таємного  голосування

38.1.       Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення,  затвердження,  дострокове  припинення  повноважень  тощо.

38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання  передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), протии такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді  та  графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

38.3.       Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради.  Доручення  про  виготовлення бюлетенів  для  таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.     

38.4.       Виготовлені  до  початку пленарного  засідання бюлетені  для таємного голосування передаються представником апарату ради  голові Лічильної комісії одразу після її обрання.  Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

38.5.       Якщо виготовлені  до  початку пленарного засідання бюлетені  не  відповідають  вимогам, передбаченим чиним законодавством чи цим Регламентом,  у  засіданні  ради  оголошується перерва  для  виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем уповноваженого представника Лічильноїі  комісії. 

38.6        Недійсними вважаються бюлетені: |

38.6.1.    невстановленого зразка;

38.6.2.     в яких підтримано дві  і  більше  кандидатур  на  одну  посаду;

38.6.3.     у  яких голосуючим  не  зроблено жодної позначки;

38.6.4.    з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;

38 . 6. .5.  до  яких  додатково  вписані  прізвища,  не  погоджені  на  пленарному  засіданні.

38. 7. Якщо  у скриньках  для  таємного   голосування  виявиться  більше  бюлетенів  встановленого   зразка, ніж  їх  видано  згідно  з  реєстром  про  одержання  бюлетенів,  всі  бюлетені  для  таємного  голосування  вважаються  недійсними  і  проводиться  переголосування.

Стаття 39.  Процедура  таємного  голосування

39.1.  Час,  місце  і  порядок  проведення  таємного  голосування  визначаються  Лічильною  комісією,  про   що  вона  повідомляє   депутатів   ради.  Лічильна  комісія  перед  початком  голосування  перевіряє  наявність  кабін  для  таємно­го  голосування,  опечатує скриньки для  таємного голосування та  забезпечує всі необхідні  умови  для  додержання  таємності  голосування..

39. 2. Бюлетені  видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно  Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

39. 3. Кожному депутату ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в  Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

39. 4.  Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища  кандидата, за якого депутат  ради  г олосує  (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання  передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 40. Повторне таємне голосування.

40.1.  У  разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

40.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і  жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

40.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 41. Таємне  голосування списком кандидатур.

41.1.  Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призна­чення чи затвердження.

41.2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в  алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.

41.3. Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи  затвердженими  при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів  депутатів  ради, при дотриманні умов Регламенту.

41. 4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з  новим висуненням кандидатів.

41. 5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення  чи затвер­дження  буде  перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голо­сування, якщо жоден з них не надасть заяву про  самовідвід.

Стаття 42. Підведення підсумків таємного голосування

42.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

42.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

42.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

43.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

43.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

                             ГЛАВА 4.  НАБРАННЯ  ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ  РАДИ.

               ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями ради

44.1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

44.2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

44.3. Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення  на веб – сайті  сільської ради, на дошці оголошень сільської ради.

Стаття 45. Внесення змін до рішень ради

45.1.За мотивованим поданням голови ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповідно  до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

45.2.Рада  може  змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45 Регламенту.

45.3 Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені радою після їх виконання.

45.4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

45.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

45.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

РОЗДІЛ 3.  ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

                    Глава 1.  Депутати сільської  ради

Стаття 46. Правові  засади статусу і діяльнчсть  депутата  ради.

 

46.1.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

46.2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 

46.3.На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

 

46.4.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

46.5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

46.6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

46.7.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

 

46.8.Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

46.9.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

 

46.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

46.11.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, іншими законами.

 

Стаття 47.  Депутатські запити, депутатські запитання та звернення

 

47.1.Депутатський запит – це заявлена попередньо, або на пленарному засіданні ради вимога депутата вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належить до відання ради, до сільського голови, секретаря ради, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, а також від керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації.

 

47.2.Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи усній формі на пленарному засіданні ради чи у міжсесійний період і передається сільській раді. Якщо депутатський запит заявлено на пленарному засіданні, він підлягає включенню до порядку денного, по ньому може проводитись обговорення і прийматись рішення направлення запиту до відповідних органів та посадових осіб.

 

47.3.Термін розгляду депутатського запиту складає 15 днів, якщо іншого терміну не встановлено сільською радою.

       Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову сільської ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

 

47.4.Відповідь на запит надсилається голові сільської ради та депутату, який його вніс, за підписом посадової особи, до якого направлено запит, а у разі його відсутності посадовою особою, яка виконує його обов'язки.

 

47.5.Відповіді на депутатські запити розглядаються на пленарному засіданні і по них приймаються відповідні рішення.

 

 47.6.Депутатське запитання, звернення – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

         Депутатське запитання, звернення надсилається депутатом сільської ради до відповідних органів і посадових осіб безпосередньо.

 

47.7. Тривалість терміну розгляду депутатського запитання складає 30 днів.

         Якщо розгляд запитання, звернення з об'єктивних причин не може бути проведено, то посадова особа, до якої направлено запитання, повинна офіційно повідомити про це депутата з викладенням мотивів продовження термінів розгляду.

          Депутат сільської ради може брати участь у розгляді порушених у зверненні питань.

 

Стаття 48. Депутатські групи.

48.1.Депутатська група - це об'єднання депутатів сільської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.

48.2.Депутати сільської ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

48.3.Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів сільської ради.

Стаття 49. Порядок створення депутатських груп

49.1.Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень сільської ради.

49.2.Депутати сільської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

49.3.Депутатська група реєструється відділом загальної та організаційної роботи Тупичівської сільської ради ОТГ. Умовою для реєстрації депутатської групи є подання на ім’я сільського голови про утворення депутатської групи із зазначенням назви, мети її діяльності, кількісного та персонального складу депутатів, що входять до депутатської групи, керівника, заступників керівника та секретаря депутатської групи. До подання додаються заяви депутатів, які увійшли до складу депутатської групи.

49.4.Депутатська група вважається утвореною з моменту оголошення про її утворення головуючим на сесії сільської ради.

49.5.Депутатська група припиняє свою діяльність у разі, якщо кількісний склад депутатів, що входять до депутатської групи буде менше трьох, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Оголошення про припинення діяльності депутатської групи здійснюється головуючим на сесії сільської ради.

Стаття 50. Припинення діяльності депутатських груп

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів сільської ради, унаслідок чого кількість членів групи стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами сільської ради, що входять до складу депутатської групи, рішення про саморозпуск;

3) після закінчення строку повноважень сільської ради.

Стаття 51. Членство депутата сільської ради в депутатській групі

51.1Членство депутата сільської ради в депутатській групі є добровільним.

51.2.Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи.

51.3.Секретар сільської ради не може бути включений до складу жодної із депутатських груп.

Стаття 52. Права депутатських груп

52.1.Депутатські групи мають право:

1) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

2)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сільської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

3) на підготовку та внесення до ради проектів рішень ради;

4) на поширення через відділ з організації діяльності ради підготовлених матеріалів, інформації для депутатів ради;

5) на оголошення на пленарному засіданні ради заяв і звернень до депутатів і виборців;

6) на право публікації звернень та заяв групи в друкованому органі селищної ради;

7) здійснювати інші права, передбачені законами України.

52.2.Жодна депутатська група, не має права виступати від імені територіальної громади Тупичівської сільської ради.

52.3.Депутатські групи організовують розгляд проектів рішень, що вносяться на сесію ради, збір та узагальнення по них пропозицій, сприяють депутатам у проведенні звітів, прийомів виборців, розгляді звернень громадян, сприяють зміцненню зв’язків депутатів з органами самоорганізації населення та об’єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, організацій, загальних зборів громадян, місцевих ініціатив громади, громадських слухань тощо.

Стаття 53. Організація діяльності депутатських груп

53.1.Сільська рада надає приміщення для засідань депутатських груп

53.2.Порядок роботи депутатських груп визначають самі групи

53.3.Депутатські групи мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні сільської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

53.4.Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання сільського голову, заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету сільської ради, керівників виконавчих органів (відділів, управлінь) сільської ради.

53.5.Головуючий на сесії сільської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

Стаття 54. Депутатські об’єднання

54.1Депутати сільської ради і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою, утворюючи депутатські об’єднання, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

Глава 2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ЗАСТУПНИК СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ.

Стаття 55. Правові засади статусу і діяльність  сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови.

55.1. Повноваження сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови визначаються Конституцією України, законами України « Про місцеве  самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

55.2. Сільський голова, секретар ради, заступники сільського голови працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького  мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 56. Сільський голова.

56.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Тупичівської   сільської ради ОТГ.

56.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

56.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

56.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

56.5. Сільський голова не може бути депутатом будь - якої ради,  суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім  викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або   підприємницькою діяльністю.

56.6. На сільського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

56.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово - цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

56.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення  Тупичівською сільською територіальною виборчою комісією  на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

56.9. Повноваження сільського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії  Тупичівської  сільської  ради ОТГ, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

56.10. У разі звільнення з посади  сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар ради.

56.11. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.

56.12. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

56.13. Не пізніше як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади  або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради  України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

56.14.Сільський  голова:

56.14.1. забезпечує здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції  та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

56.14.2. організовує в межах, зазначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

56.14.3. підписує рішення ради та її  виконавчого комітету;

56.14.4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

56.14.5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету ради;

56.14.6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

56.14.7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

56.14.8. скликає сесії  ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

56.14.9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про її виконання;

56.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

56.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

56.14.12. вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

56.14.13. вносить на розгляд  ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

56.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

56.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

56.14.16. представляє територіальну громаду, раду   та її  виконавчий комітет у відносинах  з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громад, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

56.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконних актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

56.14.18. укладає від імені територіальної громади, ради  та її виконавчого комітету  договори  відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження Ради;

56.14.19. веде особистий прийом громадян;

56.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

56.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

56.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

56.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

56.15. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

56.16. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

56.17. Сільський голова щорічно звітує відповідно раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

56.18. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

56.19. На вимогу не менше половини депутатів ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 57. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

57.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

57.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

57.1.2. припинення його громадянства;

57.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

57.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування;

57.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

57.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

57.1.7. його смерті.

57.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію  або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

57.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначаються законом про місцеві референдуми.

57.4.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

57.5. Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України « Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч.6-10 ст. 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

57.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менш:

1) 20 осіб для відкликання сільського голови;

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:

1)сільського голови - не менше 10 осіб;

57.7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою.

57.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання:

1) сільського голови - протягом 10 днів;

57.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписів листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання:

1) сільського голови – протягом 10 днів з дня їх отримання;

57.10. рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної  виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

57.11. У разі прийняття радою рішення про відкликання  сільського голови за народною ініціативою або у разі подання до ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей        час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніше як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

57.12.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

57.13. Уразі дострокового припинення повноважень сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України  не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

57.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

57.14.1. з підстав, зазначених у п. 1,2,5,6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

57.14.2. з підстав, зазначених у п. 3,3 1 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення ради;

57.14.3. з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

57.14.4. у випадку, передбаченому   ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

57.14.5. у випадку, передбаченому п.4  ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

Стаття 58. Секретар  ради.

58.1. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність і іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

58.2. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

58.3. Пропозиція  щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

58.3.1. Рада  не  підтримала  кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану сільським головою;

58.3.2. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

58.3.3. на наступній черговій сесії після виникнення вакансій секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд  ркандидатуру на посаду секретаря ради;

58.3.4. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

58.4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  сільський голова.

58.5. Секретар ради:

58.5.1. скликає  сесії ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

58.5.2. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

58.5.3. організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд  ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

58.5.4. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

58.5.5. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних  та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

58.5.6. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

58.5.7. організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної  влади і місцевого самоврядування;

58.5.8. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

58.5.9. вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

58.6. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Стаття 59. Виконавчий комітет ради.

59.1. Виконавчим органом ради є виконавчий  комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

59.2. Після  закінчення  повноважень рвиконавчий комітет здійснює своє повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

59.3. Кількісний  склад виконавчого комітету визначається радою.

59.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.

59.5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

59.6. До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар ради та старости.

59.7. Очолює виконавчий комітет ради сільський голова.

59.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

59.9. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради,  крім секретаря ради.

Стаття 60. Повноваження  виконавчого  комітету ради.

60.1. Виконавчий  комітет  ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні» до відання  виконавчих органів ради.

60.2. Виконавчий комітет ради:

60.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

60.2.2. координує діяльність  відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

60.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

60.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським  головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчому органу Ради.

Стаття 61.  Організація роботи виконавчого комітету ради.

61.1. Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання.

61.2. Засідання виконавчого комітету ради  скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості  здійснення  ним цієї функції – заступником  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

61.3. Засідання виконавчого комітету ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 62. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради.

62.1. Рада у межах затверджених нею структури  і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення  повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

62.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів ради щодо здійснення державної регуляторної політки  визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності».

62.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і сільському голові.

62.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноосібно, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними  органами виконавчої влади.

62.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

Стаття 63. Староста.

63.1. У селах, визначених за рішенням ради об’єднаної  територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об»єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень ради.

63.2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

63.3. Староста:

63.3.1. представляє інтереси жителів  села у виконавчих органах ради;

63.3.2. сприяє жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

63.3.3. бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, які  реалізуються на території села;

63.3.4. вносить пропозиції до виконавчого комітету ради з питань діяльності на території села виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

63.3.5. здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

63.4. Положення про старосту затверджується радою об’єднаної  територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з його діяльністю.

63.5. Староста обирається в порядку,  визначеному законом.

63.6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Стаття 64. Загальна та виключна компетенція ради

64.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

64.2. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання:

57.2.1. затвердження регламенту ради;

64.2.2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

64.2.3. утворення  виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу  виконавчого комітету та його розпуск;

64.2.4. обрання  на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

64.2.5. затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

64.2.6. утворення за поданням сільського голови інших  виконавчих органів ради;

64.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування  звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

64.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

64.2.9. заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної  регуляторної  політики виконавчими  органами відповідної ради;

64.2.10. прийняття рішення про недовіру сільському голові;

64.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

64.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

64.2.13. розгляд запитів  депутатів, прийняття рішень по запитах;

64.2.14. прийняття  рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

64.2.15.скасування  актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

64.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

64.2.17. прийняття рішення  про проведення місцевого референдуму;

64.2.18. прийняття  відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

64.2.19. прийняття рішень про наділення  органів  самоорганізації населення окремими власними  повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально – технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

64.2.20. прийняття рішень про об'єднання  в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;

64.2.21. затвердження програм соціально – економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно – територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

64.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

64.2.23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу  України;

64.2.24. утворення  цільових  фондів, затвердження положень про ці фонди;

64.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

64.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

64.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельного податку;

64.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

64.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів  комунальної власності, які підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної  власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів  комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі – продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної  форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

64.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до  комунальної  власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

64.2.31. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами  комунальної  власності спільних проектів  або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів(служб);

64.2.32. вирішення відповідно до законодавства питань  про створення  підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

64.2.33. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво  територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

64.2.34. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села;

64.2.35. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

64.2.36. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

64.2.37. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

64.2.38. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добування об’єктів тваринного світу;

64.2.39. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села  нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфери екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

64.2.40. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

64.2.41. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

64.2.42. прийняття рішень з питань адміністративно – територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

64.2.43. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

64.2.44. затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

64.2.45. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в цьому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

64.2.46. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких  передбачено адміністративну відповідальність;

64.2.47. визначення території, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань  та правоохоронних органів з використання озброєння і військової техніки;

64.2.48. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі  цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

64.2.49. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

64.2.50. затвердження статуту територіальної громади;

64.2.51. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок  використання символіки територіальної громади;

64.2.52. прийняття рішень щодо виконання положення статей 7,11,12,20,24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

64.2.53. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

64.2.54. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

64.2.55. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

64.2.56. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

64.2.57. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних  засобів.

 

 

Секретар Тупичівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                                      Феськовець Г.О.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь